chocogund

24 teksty – auto­rem jest cho­cogund.

Scream of fear

Ludzie os­tatnio boją się śmierci
Boją się na­wet,spoj­rzeć mi w oczy
Strach jest dzi­siaj najważniejszy
Na­wet miłość jest ze strachu
Przed samotnością
Przed nienawiścią
I bólem z sa­modziel­nej radości

Nie ma sen­su ciągle się bać
Chodź tu,przy­tul mnie
Wiem,nie zna­my się wcale,
Ale nie bój się...
Spójrz mi w oczy

Śmierć nie na­dej­dzie wraz z miłością
Obiecuję... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 października 2010, 21:02

Tęskno­ta jest wte­dy, kiedy piszę do Ciebie list o czwar­tej nad ra­nem, kiedy budzę się w środ­ku no­cy i bez na­mysłu zaczy­nam płakać, kiedy z bez­radności upa­dam na ziemię i nic się nie liczy,tyl­ko ty­le,że nie ma Cię obok. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 października 2010, 13:52

To bar­dzo dziw­ne uczu­cie,kiedy spełniają się two­je marzenia. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 października 2010, 19:32

To,że stra­ciłam dla Ciebie głowę,nie znaczy,ze stracę również spódnicę,bluzkę,sta­nik i majtki.. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 1 października 2010, 22:41

Wiesz, gdy­bym miała być sa­mot­na, chciałabym po pros­tu być. Nie wyob­rażam so­bie,że Ty w tym sa­mym cza­sie miałbyś przeżywać to sa­mo i ja nie mogłabym Cie przytulić... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 września 2010, 20:25

Prze­ważnie wyglądam przez ok­no,aby pat­rzeć na świat. A dziś czuję się tak,jak­by to świat pat­rzył na mnie przez to sa­mo okno. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 września 2010, 17:11

Łat­wiej jest wejść pod kołdrę ze strachu,niż spod niej wyjść.
Łat­wiej jest mieć prob­lem,niż go rozwiązać. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 lipca 2010, 21:56

Szko­da,że w dzi­siej­szych cza­sach kwiat róży pachnie mniej in­tensyw­nie niż mydło różane. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 22 lipca 2010, 10:28

Wszys­cy wkoło zas­ta­nawiają się czy życie jest war­te śmier­ci? Ja zas­ta­nawiam się czy śmierć jest war­ta życia?

Wielu na­wet na nią nie zasługuje. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 lipca 2010, 20:52

Jeszcze wczo­raj nie prze­rażała mnie ilość ki­lometrów dzieląca nasze mias­ta. A dziś,gdy jes­teśmy tak da­leko od siebie,nie mogę znieść,że Twój uśmiech od­bi­je się od szyb­ki w te­lefo­nie,a ja zo­baczę tyl­ko ' ;) ' w smsie. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 lipca 2010, 20:46

chocogund

Czas poplątał kroki Jest łagodny i beztroski Ma zielone, kocie oczy Tak samo jak Ty...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocogund

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność